Oppdragsvilkår

Alminnelige oppdragsvilkår

Angell Advokatfirma AS vil i de fleste oppdrag utarbeide en individuell oppdragsbekreftelse. Nedenfor følger våre alminnelige oppdragsvilkår. Dersom det er motstrid mellom disse og det som fremkommer av den individuelle oppdragsbekreftelsen, er det sistnevnte som skal legges til grunn. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Innledning: Angell Advokatfirma AS er et aksjeselskap. Den enkelte advokat står ansvarlig for oppfølging av sine egne saker. Angell Advokatfirma AS vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med bestemmelser i Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Etablering av oppdraget: Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan, eller bør, påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det tas da forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen kan føre til at man må si fra seg oppdraget. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.

Timepriser: For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har Angell Advokatfirma AS som utgangspunkt en timepris på kr 1 900,- ekskl. merverdiavgift (kr 2 375 inkl. merverdiavgift). Annen timepris kan avtales. Vi har fast pris på en del oppdrag herunder utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, og ektepakt. Se nærmere om dette på www.angelladvokatfirma.no.

Fakturering og betaling: Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å justere honoraret opp eller ned etter en helhetsvurdering, bl.a. ut fra vanskelighetsgrad, unormalt høyt eller lavt tidsforbruk, sakens utfall mv. Minste timeenhet er 15 minutter. Forskudd avkreves regelmessig. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted. Fakturaer forfaller vanligvis til betaling 8 – 14 dager etter fakturaens dato. Normalt vil det sammen med fakturaen bli tilsendt et følgebrev hvor det blir opplyst hvilket utført arbeid fakturaen bygger på.

Utlegg/omkostninger: Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Fri rettshjelp: Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser som pr. mai 2018 er henholdsvis kr 246 000,- og kr 100.000,-. For ektefeller/samboere er inntektsgrensen samlet kr 369 000. Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene-. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest. Det gjøres oppmerksom på at det som hovedregel påløper egenandel i slike saker. Denne vil klienten normalt bli avkrevd på forhånd herfra.

Rettshjelpsforsikring: Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Dersom salær og utlegg kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen kan dette kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opp til kr 80.000 – til kr 100.000,-alt etter de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel i henhold til vilkårene. Denne er normalt fra kr 4.000,- til kr 10.000,- + 20 % av overskytende. Vi besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

Klientens eget forhold: Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret. Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall, ilagte saksomkostninger/rettsgebyr og forholdet til tilkjente saksomkostninger: Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger men disse ikke betales av motparten, vil klienten likevel være ansvarlig i forhold til betalingen av vårt salær, idet det er klienten og ikke advokaten som har risikoen for motpartens betalingsvilje eller betalingsevne.

Taushetsplikt/personopplysningsloven: Advokater og disses ansatte har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har tilgang til opplysningene. De har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Klienten regnes ved inngåelsen av oppdraget for å ha akseptert at Angell Advokatfirma AS innhenter opplysninger om klienten som er relevante for oppdraget. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven og vår personvernerklæring, se vedlegg nedenfor.

Klageadgang: Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt klager ble, eller burde blitt, kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Den Norske Advokatforenings regionale disiplinærutvalg for Nordland, Troms og Finnmark kretser som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Den Norske Advokatforenings hjemmeside. Det vises også til informasjon www.advokatenhjelperdeg.no

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning: Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Revisjon av oppdragsvilkår: Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielle behov for det. Denne versjon av de alminnelige oppdragsvilkår er utarbeidet av Angell Advokatfirma AS 01.05.16.