Skatterett

I skatte- og avgiftssaker bistår vi skattytere med generell rådgivning og bistand i forbindelse med klager over ligningsavgjørelser og domstolsbehandlingen av slike avgjørelser.