HR-2019-1986-A Telenordommen

32 års jobb for Telenor ga oppsigelsesvern – utvelgelseskretsen ble for snever

 

Av advokat Thomas Benson og trainee Daniel A. Hansen

 

Spørsmålet i saken var om utvalgskretsen var saklig begrunnet. Med utvalgskrets menes hvilke arbeidstakere som skal konkurrere mot hverandre for å unngå oppsigelse

Telenor Norge AS gjennomførte omorganisering og nedbemanning. En kvinne med 32 års ansiennitet ble oppsagt. Hun var medarbeider i en avdeling med 11 ansatte. Kontoret som helhet hadde 154 medarbeidere organisert i flere underavdelinger. Herunder en underavdeling med 54 ansatte.

Høyesterett kom til at avgrensning etter avdeling og geografisk beliggenhet er saklige avgrensningskriterier, men konkluderte ...

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

For tredje gang på ett år er Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak. Mens de to tidligere avsagte dommene i stor grad videreførte etablert rettspraksis, vil trolig denne ukas dom foranledige endringer i norsk praksis hva gjelder samvær mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelse.

Samvær etter omsorgsovertakelse er en godt etablert rettighet, både etter norsk rett og internasjonal rettspraksis. I barnevernssaker gjøres det normalt et skille mellom forventet langvarige plasseringer og forventet kortvarige plasseringer. Der hvor plassering utenfor hjemmet trolig vil være kortvarig, skal det være hyppig samvær for å muliggjøre fremtidig tilbakeføring av barnet. Det er da et ...

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak

I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av foreldreansvar og adopsjon for fosterhjemsplassert gutt.

Kort om sakens bakgrunn

Gutten, omtalt som «X» i dommen, ble akuttplassert da han var under en måned gammel. Sammen med sin mor hadde X hatt opphold på foreldre/barn senter, og senteret hadde meldt om alvorlig bekymring for mors ivaretakelse av gutten. Senteret formidlet blant annet at barnet var i ferd med å bli alvorlig underernært, og ...

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett - Utvalgskrets ved nedbemanning.

- LH-2018-179158-

En arbeidstaker ble sagt opp som følge av nedbemanning, på bakgrunn av økonomisk underskudd i virksomheten.

Tre grunnvilkår må være oppfylt for at oppsigelsen ved nedbemanning er saklig. Det må foreligge saklig behov, være foretatt en interesseavveining og det må ikke foreligger annet passende arbeid. 

Lagmannsretten måtte med dette vurdere hvorvidt oppsigelsen var saklig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 første og andre ledd.

Virksomheten besluttet å begrense utvelgelseskretsen til én bestemt stillingstype, hvor den oppsagte arbeidstaker var den eneste innehaveren av denne stillingstypen. Spørsmålet var hvorvidt det var adgang til å foreta en slik begrensning.

Den oppsagte arbeidstakeren sin ...

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - LB-2018-42779,

En kvinne var fast ansatt i en 30 % deltidsstilling i barnehage, med kommunen som arbeidsgiver. Ytterligere arbeidet hun merarbeid tilsvarende 50 % stilling i barnehage, men da innleid av Personalhuset Staffing Group (PSG), et vikarbyrå. Spørsmålet for lagmannsretten var hvorvidt arbeidstaker basert på den samlede stillingsprosenten, kunne kreve en fast ansatt stilling i kommunen, tilsvarende 80 % etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a, selv om merarbeidet var utført med PSG som formell arbeidsgiver.

Kommunen anførte at en slik sammenslåing av arbeidstider ikke er mulig, siden arbeidsmiljøloven § 14-4 a ikke gjelder ved innleie. Lagmannsretten er i utgangspunktet ...

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) - Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

En overstyrmann ble i 2016 oppsagt etter å valgt feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke. Overstyrmannen fikk fortsette som førstestyrmann.

Høyesterett la til grunn at det ved den samlede saklighetsvurderingen av oppsigelsen må det kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da. Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning.

I den konkrete saken kom Høyesterett til at ulykken kom ...

Valg til Europaparlamentet

Sveriges konsulat i Bodø tar imot forhåndsstemmer til Europaparlamentsutvalget denne uken, frem til og med 16. mai.

Ta med gyldig id-bevis, for eksempel pass, nasjonalt id-kort, førerkort eller lignende. Ta også med ditt röstkort.

Om du ikke har röstkort så er det ikke noe problem - dubblettröstkort skrives ut elektronisk på konsulatet.

Vi holder åpent kl. 08.00 – 15.30. 

 

Kanskje kommer Uber - adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Kommer Uber til Bodø?

Det er spørsmålet på manges lepper nå om dagen etter at regjeringen på onsdag la frem forslag til endringer i yrkestransportloven i Prop. 70 L (2018–2019) til store protester fra drosjenæringen.

I Avisa Nordland ble det 10. april skrevet at forslaget åpner for Uber, før stortingsrepresentant Dagfinn Olsen den 11. april tilbakeviste at Bodø var omfattet av regelendringen. 

Vi skal se nærmere på hvilke hindringer som kan ligge i veien for Ubers etablering i Bodø. Flere av problemstillingene har også relevans for andre byer med tilsvarende demografi som Bodø.  

Den kanskje største endringen etter lovforslaget er opphevingen ...

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

I en fersk dom fra Oslo tingrett fastslås det at en festivalgjenger hadde rett til å heve billettkjøpet når headlineren avlyste.

Festivalen Tons of Rock annonserte høsten 2016 at bandet Blink-182 ville spille sin første konsert i Norge på festivalen sommeren 2017. En lokal Blink-182-tilhenger kjøpte straks festivalpass til seg og sin bror. Skuffelsen ble imidlertid stor da Blink-182 avlyste konserten påfølgende vår. Turbonegro ble hyret for å fylle plassen etter Blink-182, og arrangøren mente dette var en fullgod erstatter. Det syntes ikke kjøperen, og dro arrangøren inn for Forbrukerklageutvalget. Under dissens ga utvalget kjøperen medhold i krav om heving ...

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak

Av advokat Snorre Ottemo Nordby

I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at norske domstoler hadde besluttet at det ikke skulle være samvær mellom et fosterbarn og hennes biologiske foreldre. EMD konstaterte at norske myndigheter hadde handlet med barnets beste for øye, men fant at det ikke var tatt behørig hensyn til mulige negative konsekvenser av langsiktig samværsnekt. Dette er den fjerde av i alt ni norske barnevernssaker som er sluppet inn til behandling i ...

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Advokat/partner Thomas Benson og Trainee Brynjar Strømsvik.

 

Trakassering av en arbeidstaker/kollega er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, jf. § 29. 

Trakkassering er i andre ledd definert som "handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.". 

Seksuelle trakassering er en kvalifisert form for trakassering og i tredje ledd er det inntatt en definisjon av denne handlingen. Her heter det at:  

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende ...

Ny avgjørelse fra Høyesterett - Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9.

Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det likevel en mangel dersom eiendommen var i «vesentleg ringare stand» enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og øvrige forhold ved handelen. Spørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av vilkåret om eiendommen var i vesentlig dårligere stand måtte tas hensyn til den standardheving som en utbedring av eiendommen ville medføre. Var det ...

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som er å anse som "nye" og dermed ikke å anse som følgeskader av skjulte feil og mangler som forelå på et tidligere tidspunkt. 

Leiligheten saken gjaldt ble kjøpt den 21. mai 2014. Den ble solgt med et forbehold i kontrakten hvor det het at leiligheten er solgt «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9».

I tidsperioden mellom besiktigelse og overtakelse ble det oppdaget vannlekkasje fra ...

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene

Fra og med 1. Januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Endringene i regelverket implementerer de tre nye EU-direktivene 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet), 2014/25/EU (forsyningsdirektivet) og 2014/23/EU (konsesjonskontraktdirektivet). Det er også foretatt endringer i håndhevelsesregelverket og enkelte endringer av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket med bakgrunn i utredningen til Forenklingsutvalget NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. De nye reglene gjelder for konkurranser kunngjort etter 1. januar 2017.

Regjeringen har allerede fulgt opp noen av Forenklingsutvalgets forslag. Med virkning fra 1. juli 2015 ble det gjennomført følgende endringer i anskaffelsesregelverket:

  • Anskaffelser under 100 ...

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til en betydelig forenkling av gjennomføringen av små offentlige anskaffelser. Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres eller følge ...