Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

I en fersk dom fra Oslo tingrett fastslås det at en festivalgjenger hadde rett til å heve billettkjøpet når headlineren avlyste.

Festivalen Tons of Rock annonserte høsten 2016 at bandet Blink-182 ville spille sin første konsert i Norge på festivalen sommeren 2017. En lokal Blink-182-tilhenger kjøpte straks festivalpass til seg og sin bror. Skuffelsen ble imidlertid stor da Blink-182 avlyste konserten påfølgende vår. Turbonegro ble hyret for å fylle plassen etter Blink-182, og arrangøren mente dette var en fullgod erstatter. Det syntes ikke kjøperen, og dro arrangøren inn for Forbrukerklageutvalget. Under dissens ga utvalget kjøperen medhold i krav om heving ...

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak

Av advokat Snorre Ottemo Nordby

I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at norske domstoler hadde besluttet at det ikke skulle være samvær mellom et fosterbarn og hennes biologiske foreldre. EMD konstaterte at norske myndigheter hadde handlet med barnets beste for øye, men fant at det ikke var tatt behørig hensyn til mulige negative konsekvenser av langsiktig samværsnekt. Dette er den fjerde av i alt ni norske barnevernssaker som er sluppet inn til behandling i ...

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Advokat/partner Thomas Benson og Trainee Brynjar Strømsvik.

 

Trakassering av en arbeidstaker/kollega er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, jf. § 29. 

Trakkassering er i andre ledd definert som "handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.". 

Seksuelle trakassering er en kvalifisert form for trakassering og i tredje ledd er det inntatt en definisjon av denne handlingen. Her heter det at:  

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende ...

Ny avgjørelse fra Høyesterett - Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9.

Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det likevel en mangel dersom eiendommen var i «vesentleg ringare stand» enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og øvrige forhold ved handelen. Spørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av vilkåret om eiendommen var i vesentlig dårligere stand måtte tas hensyn til den standardheving som en utbedring av eiendommen ville medføre. Var det ...

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som er å anse som "nye" og dermed ikke å anse som følgeskader av skjulte feil og mangler som forelå på et tidligere tidspunkt. 

Leiligheten saken gjaldt ble kjøpt den 21. mai 2014. Den ble solgt med et forbehold i kontrakten hvor det het at leiligheten er solgt «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9».

I tidsperioden mellom besiktigelse og overtakelse ble det oppdaget vannlekkasje fra ...

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene

Fra og med 1. Januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Endringene i regelverket implementerer de tre nye EU-direktivene 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet), 2014/25/EU (forsyningsdirektivet) og 2014/23/EU (konsesjonskontraktdirektivet). Det er også foretatt endringer i håndhevelsesregelverket og enkelte endringer av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket med bakgrunn i utredningen til Forenklingsutvalget NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. De nye reglene gjelder for konkurranser kunngjort etter 1. januar 2017.

Regjeringen har allerede fulgt opp noen av Forenklingsutvalgets forslag. Med virkning fra 1. juli 2015 ble det gjennomført følgende endringer i anskaffelsesregelverket:

  • Anskaffelser under 100 ...

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til en betydelig forenkling av gjennomføringen av små offentlige anskaffelser. Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres eller følge ...